ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University) ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University)
SPIRIT : คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับขององค์กรภาครัฐและเอกชน
เน้นคุณภาพ และมาตรฐานที่จะสร้างชื่อเสียงในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติ
หลักสูตรที่ทันสมัย มีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ และสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ทางวิชาการ
ประเด็นการประชุมสัมมนา