ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University) ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University)
SPIRIT : คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์

ติดต่อศูนย์

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาเขตพัฒนาการ
อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3213

สถานที่ตั้ง :
1761 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

โทร : 02-320-2777 ต่อ 1340
โทรสาร : 02-321-6939 ต่อ 1340

Email : cihcd@kbu.ac.th

Website : www.tc.kbu.ac.th