ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University) ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University)
SPIRIT : คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์

ค่านิยม

SPIRIT

S = Synergy
สร้างพลังร่วม
P = Performance excelent
สร้างความเป็นเลิศ
I = Integrity & Ethict
สร้างพลังความดี
R = Responsibility
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
I = Innovation
สร้างนวัตกรรม
T = Trust & Respect
สร้างความเชื่อมั่น

สโลแกน

คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์