ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University) ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University)
SPIRIT : คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์

นโยบายการจัดฝึกอบรม

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญาตามภารกิจหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพในด้านการให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญาไว้ดังนี้

  ปรัชญา
  • สร้างคุณค่าทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  วิสัยทัศน์
  • ผู้นำนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ
  พันธกิจ
  • ส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้กับองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย
  วัตถุประสงค์
  1. บริการวิชาการโดยการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ให้กับบุคลากรขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
  2. ให้คำปรึกษาในการพัฒนาองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การบริการวิชาการทั้งในและภายนอกอย่างเป็นระบบ