ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University) ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University)
SPIRIT : คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์

นโยบายการจัดฝึกอบรม

  1. จัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับขององค์กรภาครัฐและเอกชน
  2. จัดฝึกอบรม/ประชุมวิชาการโดยเน้นคุณภาพ และมาตรฐานที่จะสร้างชื่อเสียงในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติ
  3. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย มีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ และสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย