ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University) ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University)
SPIRIT : คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์

แผนการบริการวิชาการ

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรภาครัฐ และเอกชน
  • 1.1 กลุ่มกีฬาและสุขภาพ
  • 1.2 กลุ่มการท่องเที่ยว
  • 1.3 กลุ่มธุรกิจ
  • 1.4 กลุ่มสังคมศาสตร์
  • 1.5 กลุ่มกลุ่มวิทยาศาสตร์/อุตสาหกรรมและการบริการ

 2. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
  • 2.1 กลุ่มกีฬาและสุขภาพ
  • 2.2 กลุ่มการท่องเที่ยว
  • 2.3 กลุ่มธุรกิจ
  • 2.4 กลุ่มสังคมศาสตร์
  • 2.5 กลุ่มวิทยาศาสตร์/อุตสาหกรรมและการบริการ

 3. โครงการธุรกิจสร้างสรรค์
  • 3.1 การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และงานอีเว้นต์ต่างๆ
  • 3.2 การจัดการด้านสิทธิประโยชน์

การประกันคุณภาพ ( QA )

 • รายงานสรุปโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม