ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University) ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University)
SPIRIT : คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์

หลักการและเหตุผล

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจในการบริหารจัดการประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

การบริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในภารกิจหลัก และเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัย ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมตามนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 การให้บริการทางวิชาการด้วยการพัฒนาและฝึกอบรมให้บุคลากรในองค์กรภาครัฐ และเอกชนมีองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการผ่านเครือข่ายและองค์กรต่างๆ