ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University) ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University)
SPIRIT : คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นสถาบันอุดมศึกษาคุณภาพชั้นนำที่ตระหนัก และให้ความสำคัญในการบริการทางวิชาการแก่สังคม จึงได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยมีภารกิจหลักในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้แก่องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบกับปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลกอย่างเป็นทางการดังนั้นองค์กรต่างๆจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือได้ว่าเป็นทุนมนุษย์ที่มีความสำคัญยิ่งให้เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนงาน และยุทธศาสตร์ขององค์เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมทั้งทิศทางการพัฒนาประเทศในการก้าวเข้าสู่โมเดล ”ไทยแลนด์ 4.0” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงกำหนดจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559