ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University) ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University)
SPIRIT : คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์

หลักสูตร

ที่ หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร
1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร “นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน”

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร “นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนางาน”