ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University) ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University)
SPIRIT : คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์

ปฏิทินการอบรม

ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรม และกิจกรรมประจำปี 2562

ที่

หลักสูตร

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

จำนวนวัน ค่าลงทะเบียน

...อยู่ระหว่างดำเนินการ...