ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University) ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University)
SPIRIT : คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์

ปฏิทินการอบรม

ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรม และกิจกรรมประจำปี 2559

ที่

หลักสูตร

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

จำนวนวัน ค่าลงทะเบียน
1 นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 3 6,000
2 นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนางาน 3 6,000
3 นวัตกรรมการจัดการงานสารบรรณในองค์กร 2 4,000
4 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 3 6,000
5 นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว และกีฬา 2 4,000
6 กฎหมายปกครองสำหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ 2 4,000
7 นวัตกรรมการจัดการสุขภาวะในสถานศึกษา 2 4,000
8 การอบรมฟุตบอบขั้นพื่นฐานสำหรับเยาวชน ( KBU. ฟุตบอลแคมป์ ) 5 วัน 4 คืน 7,500
9 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล 3 5,000
10 การประชุมทางวิชาการเรื่องสถาบันอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 2 3,000
11 การจัดการธุรกิจสร้างสรรค์ (การจัดการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชน//และอุดมศึกษา) 7 2,500