ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University) ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University)
SPIRIT : คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์

เป้าประสงค์หลัก

เป็นศูนย์กลางประสานงาน และสนับสนุนการบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับโดยเน้นการบูรณาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีความศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาองค์กร และประเทศเพื่อเข้าสู่เวทีของการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ