ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University) ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University)
SPIRIT : คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์

ทิศทาง และนโยบายการจัดฝึกอบรม

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มีสถานะเป็นหน่วยงานกลาง ในการดำเนินการจัดโครงการบริการทางวิชาการด้วยการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในนามของมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และมีภารกิจในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและปณิธานของมหาวิทยาลัยภายใต้ “คุณค่า คุณธรรม และคุณประโยชน์”